Voorwaarden
CleanWheelz verklaart dat de belgische Wet Koop op Afstand van toepassing is op de Algemene (Leverings)Voorwaarden.

Artikel 1
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van cleanwheelz met derden. Bekendmaking van deze voorwaarden kan geschieden door bijvoorbeeld het vooraf overhandigen van een exemplaar van de voorwaarden aan een derde, door aantekening van deze voorwaarden op de aanbiedingsbrief, prijslijsten, internetsite of orderbevestiging Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen de leveringsvoorwaarden door betrokken partijen te zijn aanvaard. Er is sprake van een overeenkomst vanaf het moment dat de koper de diensten of goederen bij de verkoper bestelt en de diensten of goederen zijn betaald.

Artikel 2 – Aanbiedingen:
Alle aanbiedingen door of namens cleanwheelz mondeling of in prijslijsten, internet, tijdschriften of kranten, periodieken, mededelingen, brieven en e-mails betreffende prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn nimmer bindend en voor cleanwheelz op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Wijzigingen in de oorspronkelijke aanbieding of overeenkomst, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens enige wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan oorspronkelijk overeengekomen, kunnen door cleanwheelz aan de betrokken wederpartij extra in rekening worden gebracht.

Artikel 3 – Levertijd:
Overeengekomen leveringstermijnen zullen door cleanwheelz zoveel mogelijk in acht worden genomen. Bij niet tijdige levering kan cleanwheelz niet aansprakelijk worden gesteld en wordt de overeenkomst niet geannuleerd. cleanwheelz is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de koper als gevolg van het niet leveren.
Overmacht:
In geval van niet levering wegens overmacht binnen 48 uur na de overeengekomen leveringsdatum, zal cleanwheelz de koper zo spoedig mogelijk per e-mail informeren met schriftelijke bevestiging, dit zonder vergoeding van veroorzaakte schade.In geval van overmacht kan cleanwheelz de overeenkomst of levering annuleren of opschorten, totdat – na overleg met de koper – aan de overmachtssituatie een einde is gekomen. Indien in geval van vertraging van de levering door overmacht meer dan tien dagen duurt, kan de koper de koopovereenkomst schriftelijk ontbinden.
Als overmacht wordt bijvoorbeeld beschouwd:
– Te late of kwalitatief onaanvaardbare levering van een of meer toeleveringsbedrijven
– Maatregelen van de overheid
– Staking van de postbezorging
– Stagnatie van internet- en/of telefoonverbindingen.

Artikel 4 – Levering:
De levering wordt steeds afgeleverd op het adres van de koper. Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de koper.

Artikel 5 – verpakking en transport:
cleanwheelz heeft het recht de kosten van transport bovenop de verkoopprijs in rekening te brengen.

Artikel 6 – klachten:
De geleverde producten moeten voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen van de betreffende producten. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of tenminste binnen 24 uur na ontvangst van het product per e-mail aan cleanwheelz te worden gemeld.
Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, hebben geen invloed op voorgaande of latere leveringen en geven geen recht om betaling voor de betreffende of latere levering te weigeren.

Artikel 7 – toegepast recht:
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is Belgische recht van toepassing. Alle geschillen over tot stand gekomen overeenkomsten tussen cleanwheelz en een koper in het buitenland kunnen worden beslecht door de Belgische rechter, die bevoegd is het geografische rechtsgebied waarin cleanwheelz is gevestigd.

Artikel 8 – Retourbeleid:
U wilt een product terugsturen naar ons. Kijk bij ons retourbeleid voor alle details over uw recht op retour.

Artikel 9 – Slotbepaling:
In alle gevallen, waarin deze voorwaarden niet voorzien, is het belgische recht van toepassing.
Alle illustraties, foto’s, ontwerp, tekst en logo’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk commercieel gebruik van deze inhoud is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming van cleanwheelz.

Artikel 10 – Retourbeleid-Annuleringen:
Als u nog niet betaald heeft voor een product, is het niet nodig voor u om actie te ondernemen om uw bestelling te annuleren. Als uw bestelling nog niet is verwerkt voor verzending brengen wij geen kosten in rekening voor de annulering. Mocht u na betaling een annulering moeten doen, neem dan direct contact op met onze klantenservice.